Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Lahden kansainvälinen kirjailijakokous Tämä on Lahden kansainvälinen kirjailijakokous ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.1.2019. Viimeisin muutos 22.1.2019. Rekisterinpitäjä Lahden kansainvälinen kirjailijakokous ry c/o Lahden kaupunginkirjasto Kirkkokatu 31, PL 91 15141 Lahti www.liwre.fi Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö  Lahden kansainvälisen kirjailijakokouksen tietosuojavastaava Lahden kansainvälinen kirjailijakokous ry c/o Lahden…

Lahden kansainvälinen kirjailijakokous

Tämä on Lahden kansainvälinen kirjailijakokous ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.1.2019. Viimeisin muutos 22.1.2019.

Rekisterinpitäjä

Lahden kansainvälinen kirjailijakokous ry
c/o Lahden kaupunginkirjasto
Kirkkokatu 31, PL 91
15141 Lahti

www.liwre.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Lahden kansainvälisen kirjailijakokouksen tietosuojavastaava
Lahden kansainvälinen kirjailijakokous ry
c/o Lahden kaupunginkirjasto
Kirkkokatu 31, PL 91
15141 Lahti
paasihteeri@liwre.fi

Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä yllä olevaan [henkilöön / osoitteeseen] kaikissa henkilötie-tojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa.

Rekisterin nimi

Lahden kansainvälisen kirjailijakokouksen osallistujarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilörekisteriä ylläpidetään kokouksen järjestäjän ja osallistujien yhteydenpidon mahdollistamiseksi. Rekisteriin kerätään Lahden kansainväliseen kirjailijakokoukseen osallistuvien yhteystiedot.   

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat kokoukseen osallistuvan nimi, yhteystiedot, syntymävuosi ja mahdolliset erityisruokavaliot.

Ilmoittautumislomakkeella pyydettävä osallistujan esittelyteksti ja valokuva julkaistaan Lahden kansainvälisen kirjailijakokouksen kokousesitteessä ja verkkosivuilla. Osallistujien yhteystietoja tai muita rekisteriin tallennettavia henkilökohtaisia tietoja ei julkaista kokousesitteessä tai verkkosivuilla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään kokouksen osallistujilta ilmoittautumislomakkeella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu.  Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Internet-palvelimien ja niiden laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Osallistujalla on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti, ja se osoitetaan Lahden kansainvälisen kirjailijakokouksen rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle (yhteystiedot edellä).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisterissä olevalla on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Back to top